Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Deklaracja dostępności

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Elementy niedostępne

  • wybrane pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-14
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

W ramach strony internetowej występują następujące skróty klawiaturowe:

  • Przejdź do głównego menu ( ALT + 0 )
  • Przejdź do treści ( ALT + 1 )
  • Mapa strony ( ALT + 2 )
  • Przejdź do wyszukiwarki ( ALT + 3 )
  • Wersja kontrastowa ( ALT + 4 )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sebastian Drabik, biuro@dscm.com.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 319 00 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Wilcza 6, 56-120 Brzeg Dolny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada trzy ogólnodostępne wejścia oznaczone literami A, B, C naklejonymi w górnym prawym rogu drzwi.
Wejście główne ogólnodostępne A do budynku znajduje się od ul. Wilczej, wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma żadnych przeszkód architektonicznych aby wejść z zewnątrz do holu. W holu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym także na wózkach inwalidzkich oraz winda. Drugie wejście B do budynku (poradnia dzieci zdrowych, bilanse i szczepienia) znajduje się z boku budynku po stronie prawej. Jest ono w pełni przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Trzecie wejście C do budynku (rehabilitacja, szczepienia) znajduje się z boku budynku po stronie lewej i nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W ciągach schodowych pierwszy i ostatni stopień schodów posiada kontrastowe oznaczenie. W budynku znajduje się winda. W każdej poczekalni dostępne są ławki z podłokietnikami skontrastowanymi z otoczeniem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy wejściu A znajduje się Punkt Informacyjny. Na partrze przy stanowisku Rejestracji nr 3 osoba tam zatrudniona jest widoczna spoza blatu, który jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dział Rejestracji posiada do kontaktu/użytku pętlę indukcyjną, przenośną lupę elektroniczną z mechanizmem czytania na potrzeby osób niedowidzących, oraz zestaw do komunikacji alternatywnej na potrzeby osób (w szczególności dzieci) z zaburzeniami mowy, słuchu, niedowładami kończyn i innymi wadami wrodzonymi.
Personel Rejestracji został wewnętrznie przeszkolony z zakresu obsługi urządzeń.
Na parterze w części pediatrycznej znajduje się przewijak dla dzieci oraz kącik dla dzieci. W całym budynku są główne tablice informacyjne, tablice kierunkowe oraz tablice z numerami gabinetów i ich funkcją. Przy wejściu A jest zlokalizowany wózek inwalidzki dla dorosłych, a przy wejściu B wózek inwalidzki dla dzieci do wykorzystania. Na parterze budynku poszczególne gabinety opatrzone są tabliczkami brajlowskimi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem, bezpośrednio przy wejściu A są oznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od tych miejsc parkingowych do wejścia prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Podstawy języka migowego posiada wyznaczony pracownik Rejestracji.

do góry